Machine Learning Competition for Humans!

[ Nafas anda. Apakah ia ]Ujian saya:
644132
699689

Mula Ujian!